Download Bir maniniz yoksa annemler size gelecek: 70'li yillarda by Ayfer Tunc PDF

By Ayfer Tunc

Turkey; social lifestyles and customs.

Show description

Read or Download Bir maniniz yoksa annemler size gelecek: 70'li yillarda hayatimiz : yasanti (Yapi Kredi yayinlari) (Turkish Edition) PDF

Best nonfiction_3 books

Coastal Disturbance

In lots of methods, hot-tempered box agent Rachel Porter offers greater with endangered animals than she does with humans -- that's why her superiors on the U. S. Fish and flora and fauna carrier dispatch her to the main god-forsaken locations. Georgia's steaming coastal swampland is her most modern project, the place she fast runs afoul of the neighborhood specialists.

The Contents of Visual Experience (Philosophy of Mind Series)

What can we see? we're visually aware of shades and shapes, yet are we additionally visually aware of advanced houses corresponding to being John Malkovich? during this publication, Susanna Siegel develops a framework for knowing the contents of visible event, and argues that those contents contain every kind of complicated houses.

The Ritual of Battle: Krishna in the Mahabharata

This e-book is a learn of India’s nice epic, the Mahabharata, opposed to the history of Indo-European fable, epic, and formality. It builds upon the pioneering reports in those parts by means of Georges Dumezil and Stig Wikander to paintings towards the aim of realizing how this epic’s Indo-European historical past is interpreted and reshaped in the atmosphere of bhakti or devotional Hinduism.

Additional resources for Bir maniniz yoksa annemler size gelecek: 70'li yillarda hayatimiz : yasanti (Yapi Kredi yayinlari) (Turkish Edition)

Example text

Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur gibi arabeskçilerin þarkýlarý 70'li yýllarda radyodan hiç yayýnlanmadý. O yýllarda halk arasýnda Türk hafif müziði denilen, pop þarkýlarýna radyoda Türkçe sözlü hafif müzik denirdi. Genellikle "hafif" bulunur, hor görülür, ama çocuklar ve gençler en çok Türkçe sözlü hafif müziði severlerdi. Radyoda vakit doldurmak için en çok bu müzik kullanýlýrdý. Akþam haberlerine beþ dakika kalmýþsa, "Türkçe sözlü hafif müzik" anonsu duyulurdu. Genellikle, büyük çoðunluðuna Fecri Ebcioðlu tarafýndan Türkçe söz yazýlmýþ, yabancý bir þarký çalýnýr, ikinci, taþ çatlasýn üçüncü þarkýnýn ortasýnda müzik kesilir, haberlerin baþlayacaðýný belli eden "dýt dýt dýýýt" sesinden sonra anons duyulurdu: "Burasý Türkiye radyolarý.

Operalar, konçertolar, caz konserleri yayýnlanýr, her eserin kime ait olduðu belirtilir, operalarýn konusu yumuþak ve tatlý sesler tarafýndan anlatýlýr, klasik müziðe, büyük müzisyenlere iliþkin ayrýntýlý bilgi verilirdi. "Te-te-te- Teleskop" diye bir cümlenin jeneriðinde yer aldýðý program gençlerin çok ilgisini çekerdi. TRT FM stereo yayýna geçtiðinde meraklýlar bunu pek önemsediler. Ama cihazlar pek geliþkin sayýlmazlardý, stereo yayýnýn farklýlýðý pek çok radyoda anlaþýlamadý. Polis radyosu ise TRT FM'in tam tersiydi.

Derken kayýp þahýs ilanlarý biter, bir iki þarký-türküden sonra çalýntý oto ilanlarýna sýra gelirdi. O yýllarda çoðu ailenin çalýnacak otosu olmadýðý için, bu bölüm pek de etkilenmeden dinlenirdi. "34 AB 555 plakalý, mavi renkte, Murat 124 marka araç çalýnmýþtýr. " Bir süre sonra polis radyosu yayýnlarýna son verildi ve þoförler yine kýrkbeþlik plaklarýna dönmek, Bir teselli ver'i plaktan dinlemek zorunda kaldýlar. Bize dünyanýn dört bir tarafýný taþýyan radyo kibirli deðildi, seviyesiz de deðildi.

Download PDF sample

Rated 4.47 of 5 – based on 5 votes